Gespreksavond 6: ‘Ze vinden me belachelijk (2)’

11-11Hierboven zie je een foto van de gezamelijke vergadering van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken op 11-11-’17 waar ze besloten weer samen onderweg te gaan naar een kerkgenootschap. Een leuk zoekplaatje, er staan vier bekende gezichten op uit de NGK Ermelo op. Samengaan komt niet zoveel voor in de historie van de kerk. De hoeveelheid kerken en kerkjes is bijna niet uit te leggen. Bekijk dit filmpje maar eens.  Niet aan de jongeren van de kerk en helemaal niet aan buitenstaanders.

Een van die dingen waar je als gelovige christen voor kunt schamen en zo zijn er misschien weer meer zaken waar je je voor schaamt. Je hoort immers bij de minderheid in de marge van onze samenleving. Is dat nu een bedreiging voor je geloof? Ja! Dat was altijd al zo, kijk maar naar Petrus. Wat schaamte kan doen? Zie verder de presentatie.

Hier onder een aantal stellingen. Welke past het meeste bij je? Daarmee beginnen we a.s. woensdag ons gesprek. Welkom.

Stilte 6 - Schaamte (2) - stellingen

Geplaatst in Geloofsgesprekken | Een reactie plaatsen

Gespreksavond 5: ‘Ze vinden me belachelijk’ (1)

liftMensen zijn gevoelig voor wat andere mensen denken. Wat de meerderheid denkt of doet heeft invloed op je. Soms is het maar moeilijk daar tegenin te gaan. Zelfs de meerderheid in een lift is maar moeilijk te weerstaan. Dat zie je in dit oude filmpje van Candid Camera. Met geloven en niet-geloven werkt dat ook zo. Als de meerheid gelooft is het moeilijk niet te geloven, maar als de meerderheid niet gelooft is het moeilijk wel te geloven. Hoe werkt dat voor jou?
‘Onder druk worden alle dingen vloerbaar’ is een gevleugelde uitdrukking. Geldt dit nu ook voor geloven? Passen wij ons langzamerhand aan de meerderheid aan?
Bekijk hier de presentatie op de avond nog eens. En hier de trailer van de film Des hommes et des dieux (2010) (een voorbeeld van wat druk met mensen doet).

Geplaatst in Geloofsgesprekken | Een reactie plaatsen

‘God in ons midden’ – 3. ‘TomTom+’

1 Tess 2 - preek - NGKE - 12-11-2017 - GIOM 3 - TomTom+Op zondag 12 november dachten we opnieuw na over ons thema ‘God in ons midden’ (GIOM). Als God via de Bijbel spreekt, wat betekent dit dan voor ons?
In 2 Tim. 3, 14-17 maakt Paulus ons duidelijk hoe belangrijk de geschreven woorden van God voor ons leven zijn. Als je de tekst in je eigen woorden terugvertelt (vroeger noemden men dat een ‘parafrase’) dan maakt Paulus duidelijk dat je van deze woorden leert, dat ervan afleert en dat je leert (goed) te leven. Deze keer gaan we uitproberen of dat inderdaad zo is als we 1 Tessalonicenzen 2 erbij pakken. Wat leren we ervan, wat leren we we daarvan af en wat leren we voor ons leven?

De preek is nog eens na te lezen en te beluisteren. De presentatie bij de preek staat hier.

We hebben de ‘parafrase’ van 2 Tim. 3, 14-16 gebruikt als insteek op het lezen van 1 Tess. 2.

(14) Hou vast aan wat jullie ooit hebben geleerd.

Herinner jullie dat je er ooit tot in je tenen van overtuigd was.

Je weet dat jullie goede leraren hebben gehad.

(15) Als kinderen leerden jullie de Bijbel al kennen, leerden soms zelfs teksten uit het hoofd.

Er is geen betere manier om te begrijpen hoe je gered kunt worden door Jezus Christus te vertrouwen.

(16) Gods Geest leeft in al die bijbelwoorden. Ze leren je de waarheid kennen.

Ze sturen je terug van de foute wegen in je leven en helpen je de goede weg te zoeken.

En ze trainen je in het leiden van een goed en eerlijk leven.
Met die woorden maakt God je namelijk duidelijk wat juist en goed is.

(17) Zo brengt God jullie in vorm om in zijn dienst te kunnen werken.

En zijn jullie er klaar voor om steeds te doen wat goed is.

 

Voor de nabespreking hieronder vragen om verder met elkaar over het thema in gesprek te komen. We gaan uit van de drie vragen die je uit dit gedeelte kunt halen  1.Wat leer je hiervan? 2. Wat moet je afleren? 3.Wat leer je voor je levenshouding?

Pas deze toe op de gelezen tekst, maar ook op je leven.

Kun je met elkaar iets delen van wat je: (1) geleerd hebt anders te zien door het lezen van de Bijbel, (2) af hebt moet leren en (3) anders bent gaan doen in je leven.
Vertel elkaar niet alleen over het resultaat maar ook over de weg erheen. Hoe heb je Gods kracht ervaren? Op ben je daar juist nog naar op zoek?

 

Geplaatst in Jaarthema 2017 | Een reactie plaatsen

Gespreksavond 4: ‘Heeft geloven nut? (2)’

Stilte 4Er zijn veel mensen die veel tijd besteden aan dingen die helemaal geen nut lijken te hebben, maar bij het christelijk geloof is men erg aan het twijfelen aan het nut.  Maar denken wij soms niet dat iets nutteloos is omdat we eenvoudig niet begrijpen hoe het werkt.
Vreemd is het intussen wel dat in onze samenleving de gevolgen van het christelijk geloof zeer gewaardeerd worden: wetenschappelijk onderzoek, vrijheid, gelijkheid en zorg… maar die oorzaak het christelijk geloof door velen niet meer als achterhaald gezien wordt. Kunnen deze waarden eigenlijk blijven bestaan zonder de bron ervan, het christelijke geloof? Of zullen sommige mét dat geloof uiteindelijk weer uit onze samenleving verdwijnen?

In Mat. 5, 1-12 kun je lezen wat voor samenleving Jezus voor zich ziet? Beslist anders dan de onze.

De vorige gespreksavond nog eens zien? Zie hier de presentatie

Geplaatst in Geloofsgesprekken | Een reactie plaatsen

Jaarthema ‘God in ons midden’ – 2. Het woord voor elke dag (15-10-2017)

Deut 6, 1-9 - God in ons midden (2) Mezoeza- het woord voor elke dag

Op de tweede themazondag gaan we nog eens weer terug naar Deut.6. Mozes slaat in dit gedeelte een brug tussen Gods woord en het dagelijkse leven. Binnen het volk Israël heeft dat geleid tot vaste gewoonten? Zouden wij daar nog iets aan kunnen hebben? Hoe voorkomen we dat Gods woorden een soort code voor religieuze momenten wordt?

De preek is nog eens te lezen en te beluisteren. Ook de presentatie bij de preek is nog eens te bekijken.

Hier nog een aantal gespreksvragen voor de nabespreking in een gespreksgroep of persoonlijke bijbelstudie:

  1. Wat vind je van de Joodse gewoonte om teksten te dragen (gebedsriemen) of op een deurpost te spijkeren (Mezoezah)?
  2. Spelen bijbelteksten een rol in je dagelijkse leven? Hoe?
  3. Wat is het meest wonderlijke dat je ooit met een bijbeltekst hebt meegemaakt?
  4. Heb je een ‘lijftekst’?
  5. Ken je teksten uit je hoofd? Zou je sommige teksten wel uit je hoofd willen kennen?
    Welke?
  6. Welke vragen heeft deze themazondag bij je opgeroepen?
  7. Wat zou je de dominee willen laten weten of willen vragen over dit onderwerp?
  8. Heb je wensen voor volgende themazondagen?
Geplaatst in Jaarthema 2017 | Een reactie plaatsen

‘Voor Iedereen’ ‘Open Kerken zondag’

Matteüs 20, 1-16 'Iedereen' NGKEAfgelopen zondag was het ‘Open Kerken zondag’ en dat zou zomaar de gedachte kunnen oproepen dat kerken anders niet open zijn, maar ‘alleen voor leden’. ‘Wie horen er eigenlijk bij God?, is dan de volgende vraag. De Heer Jezus laat daar een verrassend licht over schijnen met zijn verhaal over de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20, 1-16). Dat is nogal anders dan wij dat soms zelfs denken. De doop van Loïc Schuhmacher illustreert dat nog eens op een verrassende manier. Het voert te ver om dat hier nu helemaal uit te leggen. Dat hier na te lezen of hier te beluisteren.

 

Geplaatst in Preken | Een reactie plaatsen

Ontmoetingen

IMG_3221

Een van de opdrachten die ik vorig jaar van de kerkenraad kreeg was de contacten met de andere kerken in Ermelo te verkennen en dan vooral die met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerken, omdat de laatste twee onze meest verwante kerken zijn. De contacten met collega’s en kerken zijn er nu op drie manieren: via het OKE (Overleg Kerken Ermelo), via het zgn. ‘Voorgangersgebed’ en via het regelmatig overleg met de collega’s van CGK en GKv.

Met de collega’s van de CGK en GKv is een goed en hartelijk contact ontstaan. Onze ontmoetingen zijn vaak te kort omdat we zoveel te bespreken hebben. Onze kerken zijn elkaar in de afgelopen jaren uit het oog verloren. Met de GKv zijn er de laatste jaren op kerkenraadsniveau wat contacten geweest. Maar die liggen nu stil omdat men er in de GKv even niet aan toe komt. Met het moderamen van de CGK hopen we op 6 december a.s. een eerste, verkennend gesprek te hebben. De GKv en de CGK hebben in de loop van de jaren een intensief contact met elkaar opgebouwd en kennen kanselruil en ook andere vormen van samenwerking. Wij als NGK zijn daar nu als waarnemers bij betrokken, maar staan verder nog buiten de samenwerking. We zouden dat wel graag willen, in de eerste plaats als het gaat om de middagdiensten in de zomerperiode.

Via het OKE komen we ook een heel stel andere kerken tegen. Vooral de collega’s van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerken. Ook daar zijn de contacten goed. Via dit overleg werken de kerken in Ermelo ook intensief samen. Het meeste bekend is de Boeldag, maar ook activiteiten als de ‘Kerstsingin bij de Schaapskooi’ en de ‘School en Kerkdienst’ worden georganiseerd via het OKE.  De recente activiteiten rondom de Reformatieherdenking en ook de Passion Challenge, zijn op elkaar afgestemd via het OKE. Binnen dit overleg werken we vooral in de activiteiten samen. Waar het kan proberen we als NGK hieraan mee te doen.

In het ‘Voorgangersgebed’ ontmoeten we elkaar weer, maar dan ook andere voorgangers die niet allemaal verbonden zijn aan een gemeente, maar wel regelmatig voorgaan in vele gemeenten zoals de Vergadering van Gelovigen en de Evangeliegemeente Ermelo. Onder de bezielende leiding van Jan Minderhout beginnen we één keer in de drie maanden de dag met het zogenaamde ‘Lectio Divina’: een combinatie van samen bijbellezen en bidden. Bij die ontmoetingen kijken we elkaar echt in het hart, we delen ons geloof, ons geloofsleven en bidden met elkaar.

Jullie zullen begrijpen dat hier echt contacten groeien, juist ook met kerken en voorgangers waarmee we die eerder nog niet zo hadden. Bijzonder dat je hier Ermelo je geloof zo met elkaar kunt delen. Er zullen best verschillen in opvatting zijn, maar wat mij vooral opvalt is wat wij allemaal delen. Als je eenmaal met elkaar zit te bidden, zoals bij het voorgangersgebed, is er maar weinig meer dat je scheidt.

En dan merk je pas echt dat we ons kerkelijk leven helemaal los van elkaar hebt georganiseerd. De kerken van buiten de PKN kennen een gescheiden kerkelijk leven. Maar waar zoveel overeenstemming is zou de je activiteiten soms willen combineren.

De contacten leiden soms ook tot vreemde situaties. Dit jaar ben ik door de ‘Commissie Gezamenlijke Diensten’ van de PKN gevraagd om voor te gaan in de Immanuëlkerk. ’t Was een mooie dienst die ook vormgegeven werd door een ensemble. En er werd uit de PKN enthousiast op gereageerd: ‘de eerste keer dat hier een NGK-predikant voorgaat.’ Maar ja op hetzelfde ogenblik is dan onze middagdienst gaande in ons eigen kerkgebouw. ’t Was mooi geweest als wij daar met onze eigen gemeente ook bij hadden kunnen zitten.

Die verbondenheid in Christus proef je ook tijdens de jaarlijkse ‘Week van Gebed’. Met gelovigen uit allerlei kerken bidden we die week dan samen, steeds in een ander kerkgebouw. Aan het begin van de week is er dan het ‘Ermelose gebed om eenheid’, volgend jaar is dat op zondag 21 januari, ’s middags om 17.00 uur in de Immanuëkerk. Wat zou het mooi zijn om niet alleen als voorganger maar ook als gemeenteleden aanwezig te kunnen bij dit gebed om eenheid. En dat deze dienst deze zondag dan onze middagdienst zou kunnen zijn.
Hierover hebben we op de laatste kerkenraad gesproken en wij staan er over het algemeen wel positief gestemd tegenover. We zien het als inhoud geven aan de verbondenheid in Christus die er plaatselijk is. Via dit artikel (ook in het kerkblad) leggen we dit ook bij jullie neer. We zijn benieuwd naar jullie reacties.

 

Geplaatst in NGK Ermelo | 1 reactie