Naar een nieuwe structuur binnen onze gemeente

Als NGK van Ermelo-Harderwijk-Putten kennen we al lange tijd een indeling in 6 wijken met idealiter per wijk een ouderling, diaken en pastoraal bezoeker. We ervaren allen dat het om uiteenlopende redenen steeds moeilijker wordt om invulling te geven aan deze taken.
Ook de aanpassing per 1 januari j.l. (1 ouderling per 2 wijken i.c.m. een kringstructuur) resulteert in moeilijk te vervullen vacatures.
De kerkenraad heeft hier meerdere keren over gesproken, de gemeente hierover geïnformeerd (o.a. Nieuwsbrief 25 november j.l.) en is tot de conclusie gekomen dat we samen met de gemeente een vernieuwingsslag moeten maken. Daarover gaan we graag met elkaar in gesprek op een lunchbijeenkomst op zondag 18 december. 

Wat zijn de gedachten van de kerkenraad?

Gemeente
De bestaande indeling van de gemeente in wijken met per wijk vaste ambtsdragers wordt losgelaten. ln het laatste nummer van Verbonden staat beschreven hoe we als gemeente op weg willen naar een aanvullend pastorale praktijk met kringen. Daarvan zijn al meerdere initiatieven ontplooid. Het overleg tussen kerkenraad en de gemeente willen we vooral invullen met een gemeenteoverleg in de vorm van de lunchgesprekken waarmee we recent zijn gestart.

Teams
De taken die binnen de gemeente worden uitgevoerd worden belegd in teams. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • pastoraal team (pastoraal bezoekers, pastoraal werker, ouderling pastoraat);
  • jongerenteam (jeugdouderling, kinderwerk, jongerenwerk);
  • team diaconaat
  • team beheer (onderhoud, gebruik gebouw, installaties);
  • team communicatie (Nieuwsbrief, website, Verbonden, beamteam);
  • team eredienst (gebed, muziek, liturgie, bijzondere diensten, welkom).

Elk team krijgt nader te omschrijven taken en bevoegdheden. Elk team heeft een vertegenwoordiger naar de kerkenraad. De teams vormen het bruisende hart van de gemeente en komen (afzonderlijk) bij elkaar als dat nodig is en plm. 3 keer per jaar met de kerkenraad.

Kerkenraad
De kerkenraad wordt gevormd uit predikant, ouderlingen en diakenen en vertegenwoordigers van alle teams (voor zover juridisch mogelijk). De raad vergadert slechts met vertegenwoordigers van de teams als dat noodzakelijk is. Alleen de vertegenwoordiger van een team is op de vergadering van de kerkenraad aanwezig als er onderwerpen van dat team op de agenda staan. De teams houden (elkaar en) de kerkenraad op de hoogte van hun activiteiten.
De kerkenraad is formeel het ‘bestuurlijke’ gezicht van de gemeente met de volgende taken. De eerste is geestelijk leidinggeven. Dat betekent dat zij zich bezint op de geestelijke koers die de gemeente moet volgen. Leden van de raad dragen daar uit eigen expertise inzichten voor aan. De tweede taak van de raad is het inspireren van de teams en van de kringen. Een derde taak is het toezien op de processen en werkzaamheden binnen de gemeente.
Een algemene regel is dat wat in een team of in een kring afgehandeld kan worden niet op de agenda van de vergadering van de kerkenraad staat.

Bestuursteam
Uit de kerkenraad wordt het bestuursteam (moderamen) gevormd, bestaande uit de preses, scriba, predikant en/of een ouderling en/of een diaken. Zij hebben bevoegdheden die duidelijk omschreven worden in het mandaatbesluit van de kerkenraad.
Bij ingrijpende besluiten vindt er een gemeenteoverleg plaats.

In bovenstaande afbeelding is e.a. schematisch weergegeven.

De structuur (kringen en teams) zijn de vruchten van een groeiproces. Zij worden in de loop van de tijd geleidelijk ingevuld naar mate van de mogelijkheden die er zijn. Teams worden gevormd op basis van de gaven en mogelijkheden die de Geest onze gemeente geeft. Dat kan betekenen dat bepaalde teams oningevuld blijven omdat de gaven en mogelijkheden er niet zijn. Het kan ook zijn dat er andere teams dan boven genoemde voorbeelden ontstaan, op basis van gaven die onze gemeente wel bezit.

Uitnodiging: Lunchgesprek zondag 18 december 2022
De kerkenraad legt deze nieuwe structuur hierbij voor aan de gemeente waarover we op zondag 18 december in een lunchgesprek verder met elkaar in gesprek kunnen gaan. Bij een positieve terugkoppeling moet een verdere invulling van taken, bevoegdheden en personele invulling plaatsvinden. 

Over Wieb Dijksterhuis

Predikant met Groningse wortels die sinds 2000 in het midden van land woont, samen met zijn vrouw. Hun vier kinderen wonen inmiddels tussen Ermelo en Hasselt (BE). Van 2006-2016 predikant in NGK de Ontmoeting (Voorthuizen-Barneveld). Vanaf 31 januari 2016 de voorganger van de NGK van Ermelo, een warme gemeente tussen de randmeren en de Veluwse bossen. Zijn roots blijven hoorbaar en merkbaar. Hij kan het niet helpen de wereld 'toch' vanuit een Gronings standpunt te blijven bezien.
Dit bericht is geplaatst in NGK Ermelo met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie